قامون اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت نظام  
 

قانون اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 

 

نظر به اينكه برخی از مالكين عمدا اراضی داير خود را از چرخه توليد خارج كرده و به منظور استفاده غير كشاورزی اراضی زراعی را رها كرده و بصورت باير باقی می گذارند مجمع تشخيص مصلحت با پی بردن به اين موضوع در تاريخ 25/05/67  قانونی را به تصويب رساند كه در اجرای آن مديریت های امور اراضی با شناسائی اراضی بايری كه بيش از 5 سال از بلا كشت ماندن آنها گذشته يكسال به مالك مهلت می دهند كه اراضی را تحت كشت قرار دهد و چنانچه عذر موجهی برای بلا كشت گذاران اراضی نداشته باشند مديريت های امور اراضی مجاز به واگذاری آن و تحت كشت قرار دادند ان هستند در اجرای اين قانون چنانچه اراضی باير اعراضی باشد اين اراضی تملك شده و در قالب مزارعه و فروش در اختيار متقاضيان گذاشته می شود تا نسبت به كشت آن اقدام نمايند

 

بازگشت

ورود |عضويت
دوشنبه 05 آبان ماه 1399

Copyright (c) 1399/08/05 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا