امور اراضی  
 

اداره امور اراضي شهرستان :

 اهم وظايف اداره امور اراضي شهرستان عبارتست از :1- اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي جهت صيانت از عرصه هاي توليد در بخش كشاورزي و جلوگيري از تخريب ، تبديل ، تفكيك و تغيير كاربري اراضي كشاورزي 2- تعيين تكليف متصرفين اراضي دولتي (خالصه – باير باقيمانده مرحله اول ) و اجراي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي 3- استقرار دبيرخانه كميسون تبصره يك و چهار ماده يك قانون حفظ كاربري به منظور دريافت تقاضاي تغيير كاربري اشخاص حقيقي و حقوقي و تكميل پرونده 4- بررسي و درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي با رعايت قوانين و مقررات 5- بازديد و نظارت بر مجوزه ها و موافقتنامه هاي صادر شده و ...

 

اقدامات شاخص اداره امور اراضي شهرستان (تا پایان سال 1395) :

عنوان

ميزان ( هكتار)

واگذاري زمين جهت طرح هاي كشاورزي

27/32

واگذاري زمين جهت طرح هاي  غيركشاورزي

46/23

نظارت بر اراضي واگذار شده

48

تعيين تكليف اراضي

5

نقشه برداري اراضي

15

استرداد اراضي واگذار شده

3

جلوگيري از تغيير كاربري غير مجاز

2

طرح دعاوي  تغيير كاربري غير مجاز

6/1

ورود |عضويت
پنج شنبه 01 آبان ماه 1399

Copyright (c) 1399/08/01 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا