الف)حوزه سرمایه گذاری:

1.برنامه ریزی لازم برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی با استفاده از تسهیلات تکلیفی ویا وجوه اداره شده ویا منابع داخلی بانکی (ویابه صورت تلفیقی)جهت توسعه بخش کشاورزی شهرستان

2.نظارت مستمر بر عملکرد جذب تسهیلات

3.بازدیدمستمر ومرحله به مرحله جهت آزاد سازی مراحل تسهیلات و نظارت بر نحوه استفاده تسهیلات با رویکرد بر عدم انحراف هزینه کرد تسهیلات ارائه شده به متقاضی

4.هدایت بخش های فنی و تخصصی مدیریت در جهت توزیع مناسب تسهیلات مصوب بر اساس اهداف و الویت های مورد نظر سازمان جهاد کشاورزی استان

5.ارائه نظرات کارشناسی در دفاع از میزان تسهیلات مورد نیاز طرحها

6.برقراری ارتباط لازم با بانک های عاملو دستگاهای ذیربط (فرمانداری .منابع طبیعی و....)جهت پیگیری و تحقق اهداف

7.پیگیری امورمربوط به هدفمند سازی یارانه ها وتامین نقدینگی سوخت

8.انجام فعالیت های لازم برای جذب تسهیلات مرتبط با"مشاغل خانگی وکسب وکار خرد"

9.ثبت متقاضیان تسهیلات بانکی در سامانه تسهیلات بانکی سازمان

10.ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد کشور

ب)حوزه بوجه و نظارت

1.ایجاد هماهنگی با بخش تخصصی و امور مالی مدیریت در خصوص میزان اعتبار پیشنهادی وتخصیص یافته و علام شده جهت بهبود فرایند انجام کار در پرژه های تملک دارایی و سرمایه ای

2.ایجاد هماهنگی و همکاری لازم با امور مالی در خصوص اعتبارات هزینه ای جاری

ج)امور محوله

1.شرکت در جلسات مر بوط به حوزه برنامه و بودجه در فرمانداری و ادارات (کار گروه توسعه بخش کشاورزی .کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری و...)

2.انجام امور محوله در خصوص ارزیابی عملکرد

 

ورود |عضويت
پنج شنبه 01 آبان ماه 1399

Copyright (c) 1399/08/01 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا