آمار زراعی  
 
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
آمار زراعی 82-83  2/12/2014 12.07 دريافت
آمار زراعی 83-84  2/12/2014 11.79 دريافت
آمار زراعی 84-85  2/12/2014 11.41 دريافت
آمار زراعی 85-86  2/12/2014 11.59 دريافت
آمار زراعی 86-87  2/12/2014 11.41 دريافت
آمار زراعی 87-88  2/12/2014 11.59 دريافت
آمار زراعی 88-89  2/12/2014 11.46 دريافت
آمار زراعی 90-89  2/12/2014 23.04 دريافت
آمار زراعی 91-90  2/12/2014 19.97 دريافت
آمار زراعی 94-93  1/5/2016 12.67 دريافت
آمار زراعی 95-94  5/21/2018 9.14 دريافت
آمار زراعی 96-95  5/21/2018 10.88 دريافت
آمار زراعی 97- 96  8/24/2019 10.97 دريافت
  آمار باغی  
 
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
آمار باغی 94-93  1/5/2016 12.67 دريافت
آمار باغی 82-83  2/12/2014 10.25 دريافت
آمار باغی 83-84  2/12/2014 10.31 دريافت
آمار باغی 84-85  2/12/2014 10.45 دريافت
آمار باغی 85-86  2/12/2014 10.76 دريافت
آمار باغی 86-87  2/12/2014 11.12 دريافت
آمار باغی 87-88  2/12/2014 10.42 دريافت
آمار باغی 90-91  2/12/2014 221.02 دريافت
آمار باغی 95-94  5/21/2018 35.62 دريافت
آمار باغی96-95  5/21/2018 10.05 دريافت
آمارباغی97-96  8/24/2019 9.95 دريافت
  آمار دامی  
 
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
آمار امور دام 95-94  5/21/2018 35.39 دريافت
آمار امور دام 96-95  5/21/2018 12.66 دريافت
آمار امور دام 97-96  8/24/2019 10.60 دريافت
  آمار مکانیزاسیون  
 
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
آمار مکانیزاسیون 95-94  9/21/2016 33.91 دريافت
آمار مکانیزاسیون 97-96  8/24/2019 9.53 دريافت
ورود |عضويت
سه شنبه 11 آذر ماه 1399

Copyright (c) 1399/09/11 پرتال مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تيران و كرون
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا